هدف از تالیف کتاب ماشینهای راه سازی و مواد برای ساخت راه، تجدیدنظر کلی در مباحث ویراست اول کتاب مانند فصلهای: براورد، تغییرات تجهیزات با وسایل جدید صنعتی در عملیات راهسازی بوده است.