رفتن به محتوای اصلی

در صورتی که هر کدام از شرایط زیر وجود داشته باشد شما میتوانید کتاب های خریداری شده را برای تلکتاب پس فرستید

1- کتاب ها ضربه فیزیکی خورده باشد.

2- کتاب خریداری شده به اشتباه برای شما ارسال شده باشد.

3- مشخصات کتاب خریداری شده با مشخصات کتاب موجود در سایت متفاوت باشد.

4-در صورتیکه کتاب مورد نظر افزایش قیمت داشته باشد شما عزیزان یا باید مابه تفاوت کتاب را واریز کنین یا کنسل و هزینه خود را دریافت کنید.