در فصل اول به پیشینه، مفهوم، ویژگی ها، عمده ترین گزاره ها و گونه شناسی مدرنیسم و پسامدرنیسم، جریان های تأثیرگذار در پیدایش پسامدرن، ویژگی های شهر پساصنعتی، مفهوم و خصایص شهرسازی مدرنیسم و پسامدرنیسم، نظریه پردازان شهری مدرنیسم و در نهایت دیدگاه های رابرت موس و جاکویر پرداخته شده است.

فصل دوم به تبیین سیر تطور الگوهای شهری از جمله شهرهای پیاده رو محور، شهر ترانزیتی، شهر اتومبیل محور و شهر دانش محور توام با الگوی شماتیک آنها می پردازد.

فصل سوم به بیان ویژگی ها، شاخص ها و عوامی تأثیرگذار در پیدایش الگوی خزش شهری، شامل الگوی پرش قورباغه ای، توسعه کم تراکم و نواوری، اشکال رشد شهری مشتمل بر رشد مبتنی بر توسعه مناطق درونی یا رشد پرکننده، رشد گسترشی و رشد دور از مرکز یا رشد پیراشهری (شامل رشد مجزا یا ایزوله، خطی و خوشه ای) و فرایندهای زمانی رشد و خزش شهری می پردازد.

فصل چهارم به بیان پیشینه، مفهوم، خصایص، شاخص ها و دلایل حمایت از الگوی شهر فشرده پرداخته شده است.

در فصل پنجم، فرم های شهری و الگوی نوشهرگرایی تبیین و توجه ویژه ای به دو مفهوم محله باهمستان به عنوان کلیدی ترین عناصر الگوی نو شهرگرایی گردیده است.

فصل ششم به بیان راهبرد رشد هوشمند با تأکید ویژه بر کاربری های ترکیبی و توسعه ترانزیت محور می پردازد.