علی جعفری ندوشن ،سعید شبقره ،اقدس پورمند ،فردین سماقی