دکتر محمد علی الحسینی ، مژگان جلالی ، مسعود بهرامی نوید