شرایط بازگشت کتاب

در صورتی که هر کدام از شرایط زیر وجود داشته باشد شما میتوانید کتاب های خریداری شده را برای تلکتاب پس فرستید

1- کتاب ها ضربه فیزیکی خورده باشد.

2- کتاب خریداری شده به اشتباه برای شما ارسال شده باشد.

3- مشخصات کتاب خریداری شده با مشخصات کتاب موجود در سایت متفاوت باشد.